Regulacje prawne po poronieniu

Akty prawne regulujące kwestie postępowania w przypadku poronienia oraz najważniejsze artykuły, które warto znać.

 1. Prawa pacjenta Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  .
 2. Karta martwego urodzenia, rejestracja w USC Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  Regulacje prawne po poronieniuRegulacje prawne po poronieniuRegulacje prawne po poronieniu
 1. Urlop macierzyński Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  Regulacje prawne po poronieniu
 1. Świadczenia z tytułu zasiłku macierzyńskiego Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  Regulacje prawne po poronieniuRegulacje prawne po poronieniu
 1. Zasiłek pogrzebowy Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Regulacje prawne po poronieniuRegulacje prawne po poronieniu
 1. Warunki pochówku Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłychRegulacje prawne po poronieniu
 1. Wzory karty urodzenia i karty martwego dziecka Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia
  .
 2. Wzór karty zgonu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu
  .
 3. Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku pogrzebowego – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe
  niezbędne dokumenty do wniosku o zasiłek pogrzebowy
 4. Dokumentacja medyczna oraz wydanie dokumentów związanych z poronieniem i urodzeniem martwego dziecka Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  .
 5. Sekcja zwłok martwo urodzonego dzieckaUstawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  .
 6. Standardy opieki okołoporodowej – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych
  .
 7. Urlop macierzyński po poronieniu dla kobiety będącej żołnierzem zawodowymUstawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowychRegulacje prawne po poronieniu
 8. „Prawne aspekty uprawnień przysługujących kobietom w przypadku poronienia i martwego urodzenia – synteza i wnioski de lege ferenda w oparciu o obowiązujące przepisy prawne”: https://bit.ly/2MIX2SK

Stan na dzień 24 kwietnia 2018 r.