Regulamin serwisu Poroniłam.pl

Regulamin serwisów prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” 

1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisów: badaniaprenatalne.pl, testynaojcostwo.pl, pewnytato.pl, genetyczne.pl, poronilam.pl, prekoncepcja.pl, zdrowokolorowo.pl, antyalimenty.pl, zdrowatarczyca.info, asklepios.org.pl (dalej łącznie Serwisy oraz każdy z osobna Serwis) oraz administratorem danych osobowych, jest Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja 9 lok. 8 (kod pocztowy: 40-224) zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000645298, NIP 9542771170 (dalej Administrator).
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna (dalej Użytkownik).
 3. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) między innymi określa zasady:
  1. świadczenia, przez Administratora, usług drogą elektroniczną, oraz stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  2. przetwarzania przez Administratora, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
 4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora oraz osoby trzecie i udostępnionymi przez Administratora na łamach Serwisu;
  2. zadawanie pytań dotyczących tematyki Serwisu przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu oraz anonimowego czatu (jeżeli jest dostępny).
 2. Korzystanie przez Użytkownika z usług, o których mowa w ustępie poprzedzającym jest bezpłatne.

3. Dane osobowe

 1. Korzystanie z informacji udostępnionych na łamach Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie w przypadku zadawania przez Użytkownika pytań przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu oraz anonimowego czatu (jeżeli jest dostępny na danym Serwisie).
 2. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest podać adres email, na który zostanie wysłana odpowiedź na jego pytanie, jak również może podać imię i nazwisko. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy o ochronie danych osobowych, a następnie zostaną usunięte.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do Administratora na adres Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” skrytka pocztowa 2541 40-227 Katowice lub wysłać wiadomość email na adres: info@asklepios.pl.
 4. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych podanych przez Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

4. Własność intelektualna

 1. Serwis oraz materiały w nim zamieszczone, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w:
  1. ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. z późn. zm.);
  2. ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.);
  3. ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211. z późn. zm.).
 2. Poprzez korzystanie z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw ani też nie uzyskują do nich licencji.
 3. Bez uprzedniej zgody Administratora Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest w szczególności zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

5. Cookies

 1. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Administrator stosuje mechanizm „cookies”, tj. plików tekstowych, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Powyższe pliki umożliwiają rozpoznanie Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stronami Serwisu, nie służą one jednak do identyfikacji konkretnych Użytkowników, w szczególności na ich podstawie Administrator nie ustala tożsamości Użytkowników.
 2. Administrator używa plików cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu:
  1. ułatwienia Użytkownikowi poruszania się po Serwisie;
  2. tworzenia statystyk;
  3. weryfikacji i rozwoju oferty świadczonych usług.
 3. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” Użytkownika z Portalu. W żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Każdy Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby:
  1. pliki cookies były blokowane w całości lub części, lub
  2. każdorazowo w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na urządzenie pojawiał się komunikat.
 5. Informacje na temat zarządzania plikami cookie oraz zmiany ustawień przeglądarek internetowych można uzyskać, korzystając z poniższych linków:
  1. Internet Explorer
   1. informacja w języku polskim: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
   2. informacja w języku angielskim: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
  2. Mozlilla
   1. informacja w języku polskim: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
   2. informacja w języku angielskim: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
  3. Google Chrome:
   1. informacja w języku polskim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   2. informacja w języku angielskim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

6. Zakres odpowiedzialności Administratora

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każda kombinacja czynników wymienionych w zdaniu poprzedzającym umożliwi korzystanie z Usług.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  3. niezależne i niezawinione błędy w działaniu Serwisu;
  4. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora, w szczególności spowodowane siłą wyższą;
  5. za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

7. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: info@asklepios.pl lub tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „ASKLEPIOS” skrytka pocztowa 2541 40-227 Katowice.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego 7.3 Regulaminu, jednak o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

8. Realizacja obowiązków wynikających z DSA (Akcie o usługach cyfrowych)

1. W niniejszym paragrafie określono prawa i obowiązki Użytkowników w związku z korzystaniem z usług pośrednich, które są im oferowane przez Administratora, w szczególności w informacji przekazywanych przez Użytkowników usług pośrednich, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) z dnia 19 października 2022 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 277, str. 1) – zwany dalej DSA.

2. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi hostingu.

3. Administrator świadczy usługi pośrednie polegają na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczenia własnych treści w ramach Serwisu, takich jak: opinie i oceny.

4. Administrator świadczy także Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w mediach społecznościowych tj.:

Facebook – linki do profilu:
https://www.facebook.com/poronilam

Instagram– linki do profilu:
https://www.instagram.com/poronilam.pl/

5. Usługi pośrednie świadczone przez Administratora w ramach profili dostępnych w mediach społecznościowych wskazanych powyżej, polegają na:

umożliwienie Użytkownikom zamieszczania komentarzy pod postami, wpisami, filmami itp.
umożliwienie Użytkownikom dodawania postów, wpisów, zdjęć, filmów itp.,
umożliwienie Użytkownikom dodawania ocen i opinii,
umożliwienie Użytkownikom innych form aktywności dostępnych w poszczególnych portalach, a umożliwiających Użytkownikom dodawanie treści.
6. Administrator wyznacza punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich UE, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz umożliwiający odbiorcom usługi bezpośrednią i szybką komunikację z Administratorem – drogą elektroniczną – za pośrednictwem adresu e-mail: info@asklepios.org.pl, Komunikacja może się odbywać w języku polskim i angielskim.

7. Zabronione się zamieszczania przez Użytkowników w Serwisie lub profilach w mediach społecznościowych Administratora wskazanych powyżej, treści, które:

naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
stanowią „nielegalne treści” w rozumieniu przepisów DSA – czyli zawierają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa,
stanowią nielegalne nawoływanie do nienawiści lub treści o charakterze terrorystycznym i niezgodne z prawem treści dyskryminujące, treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp.
naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, zawiera treści powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, naruszające dobra osób trzecich lub dobre obyczaje,
naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
zawierające treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
zawierające odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż Serwis, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywark cen,
zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, itp.
nie dotyczące w całości lub części opiniowanego produktu/usługi albo niezwiązane jakimkolwiek działaniem Administratora lub treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,
zawierającej treści o charakterze spamu.
8. Administrator w ramach Serwisu nie korzysta z mechanizmów algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

9. Administrator może prowadzić czynności sprawdzające treści zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie lub w jego mediach społecznościowych, w wykrycie nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treści.

10.Użytkownik, który uzna opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści. Zgłoszenie może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: info@asklepios.org.pl.

11. Zgłoszenie w miarę możliwości powinno zawierać poniższe elementy – w celu dokonania zgłoszenia można skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – formularz można przesłać elektronicznie:

wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści,
jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu,
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych, podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie),
oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
12. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, dostawca usług hostingu bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

13. Administrator rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmują decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.

14. Administrator powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

15. Administrator o swojej decyzji powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

16. Administrator w przypadku stwierdzenia, że treść zamieszczona przez Użytkownika jest nielegalna lub niezgodna z Regulaminem, może zdecydować o:

ograniczeniu w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez dostawcę usługi, w tym usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści,
zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części,
zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi.
17. Administrator przedstawiają Użytkownikowi oraz wszystkim zainteresowanym odbiorcom usługi uzasadnienie podjętej decyzji, w sytuacji stwierdzenia, iż informacje przekazane przez Użytkownika stanowią nielegalne treści lub są niezgodne z Regulaminem.

18. Administrator nie musi informować o swojej decyzji wszystkich zainteresowanych odbiorców, w sytuacji gdy:

nie zna odpowiednich elektronicznych danych kontaktowych
informacje są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.
19. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

20. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.

21. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

22. Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora.

9. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się rejestr podmiotów uprawnionych, który stanowi wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, rejestr dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php

4. Konsument może skorzystać także z platformy ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

5. Użytkownicy, w tym osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia niedozwolonych treści, do których skierowane są decyzje związane z ograniczeniem lub zawieszaniem treści dostępnych w Serwisie, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów, który uzyskał certyfikat wydany przez Koordynatora ds. usług cyfrowych.

10. Postanowienia pozostałe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników, zmian oprogramowania, szaty graficznej i funkcjonalności Serwisu.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem https://www.asklepios.org.pl/regulamin/.

8. Postanowienia pozostałe 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników, zmian oprogramowania, szaty graficznej i funkcjonalności Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 4. Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem https://www.asklepios.org.pl/regulamin/.